1. Kết nối Phone = cáp USB nhé.
2. Mở P2k Easy Tool.
3. Đến chức năng "Locks"
4. Chọn "Unlock SP"
5. Chọn loại phone mà bạn muốn Unlock.
6. Nhấn vào "Do Selected Jobs"
http://www.mediafire.com/?ulqmm13z20y